Rekrutacja

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ KATEDRY UKRAINISTYKI

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

10.08.2017 – 10.09.2017 – zapisy na studia

12 września 2017 godzina 11.00 - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom języka polskiego (dla cudzoziemców nieposiadających certyfikatu znajomości języka polskiego) s.416 ul. Szturmowa 4, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa

15.09.2017 – zatwierdzanie listy rankingowej

16.09.2017 – ogłoszenie wyników (na drzwiach pokoju 416) ul. Szturmowa 4, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa

18.09.2017 – 20.09.2017 w godzinach 10.00-13.00 – przyjmowanie dokumentów (I tura) s.416 ul. Szturmowa 4, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa

21-22.09.2017, 25.09.2017  w godzinach 10.00-13.00 – przyjmowanie dokumentów (II tura) s.416 ul. Szturmowa 4, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną Katedry Ukrainistyki: r.botwina@uw.edu.pljulia.roguska@uw.edu.plo.borys@uw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, iż w sierpniu Komisja Rekrutacyjna przebywa na urlopie.

 

Lista dokumentów: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

Wszelkie informacje nt. limitów, terminów, sposobu liczenia punktów itd. są podanie w warunkach rekrutacji: http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/zasady_rekrutacji_2015....

Więcej informacji nt. warunków rekrutacji znajdziecie w Zasadach rekrutacji.

Rejestracja www.irk.uw.edu.pl

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia pozwalają zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy oraz praktyczną znajomość języków: ukraińskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie B2+ i angielskiego na poziomie B2+. Studenci mają możliwość poznania zarówno języka ogólnego, jak i specjalistycznego (biznesu i ekonomii, mass mediów, turystyki i prawa). Zyskują także wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Te umiejętności i kompetencje umożliwiają absolwentom studiów licencjackich kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp.

Podczas studiów studenci mogą korzystać z programów wymiany międzynarodowej (Erasmus, Erasmus Mundus), brać udział w stażach i praktykach na Ukrainie. Mogą również uczęszczać na lektoraty z języków innych niż wymienione. Katedra daje możliwości działania w kole naukowym, teatrze, studenci są wolontariuszami w różnych organizacjach społecznych.

O przyjęcie na studia I stopnia mogą się ubiegać osoby, które zdobędą więcej niż 30 punktów rekrutacyjnych.

Do zarejestrowania się nie musisz mieć wyników matury!

Studia II stopnia (magisterskie)

Celem studiów magisterskich jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających pogłębioną i fachową wiedzę dotyczącą uwarunkowań kulturowych, języka, literatury, oraz specyfiki współczesnej Ukrainy, władających językiem ukraińskim na poziomie C2 oraz angielskim i rosyjskim na poziomie C1.

Studenci zyskują także pogłębioną wiedzę specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy. Podczas studiów mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przekładu różnorodnych pod względem stylistycznym tekstów ukraińskich, rosyjskich oraz angielskich. Proponujemy ponadto zajęcia z kultury i literatury prowadzone w tych językach.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w zawodzie tłumacza, dziennikarza, pracownika dyplomacji i branży turystycznej oraz prywatnych firm działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw.

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki, odbywają rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzającą znajomość języka ukraińskiego. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego.

Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością języka rosyjskiego i angielskiego, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.

Obcokrajowcy, którzy zostali przyjęci na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polski, są zobowiązani do wnoszenia opłaty za studia w wysokości 1000 euro za semestr oraz dodatkowo 200 euro podczas pierwszego roku.