Sebastian Delura

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
wykładowca;od 10.2017 - urlop

Specjalność: filologia ukraińska

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Dziedziny badań: teoria literatury, historia literatury ukraińskiej, antropologia, folklor ukraiński

Temat rozprawy doktorskiej: „Dramaturgia Łesi Ukrainki: Nietzscheańskie źródła dialogu z chrześcijaństwem”.

Prowadzone zajęcia

  • Praktyczna nauka języka ukraińskiego 
  • Konwersatorium ze współczesnej literatury ukraińskiej
  • Wiadomości o współczesnej Ukrainie
  • Literatura ukraińska XX wieku

Ważniejsze publikacje

  • Antropologia czasu i przestrzeni w Cieniach zapomnianych przodków i cyklu Na wysokiej połoninie [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznwacze, 11–12, s. 423–429.
  • Antropologia narodzin, życia „codziennego” i śmierci w Cieniach zapomnianych przodków i cyklu Na wysokiej połoninie, [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznwacze, 15–16, s. 211–228.
  • Na poli krowi Łesi Ukrainki w świetle filozofii Fryderyka Nietzschego. Problem etyki odbiorcy, [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznwacze, 17–18, s. 360–373.
  • Bibliografia Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych, t. 1–16 (1989–2003), 17–18, s. 423–524.