Iryna Kononenko

Tytuł naukowy: 
dr hab.
Stanowisko: 
adiunkt
Kontakt: 

Specjalności: Filologia ukraińska, języki słowiańskie

Ważniejsze publikacje

 Monografie

 • Prykmetnyk u słowjanskych mowach, Kijów 2009, 495 s.
 • Ukrajinska ta polska mowy: kontrastywne doslidżennia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wyd. 1, Warszawa 2012, wyd. 2, Warszawa 2017, 808 s.
 • Pobutowo-rozmowne mowłennia hałyczan (we współautorstwie z W.Kononenko) [w:] Etnos. Socium. Kultura,Iwano-Frankiwsk 2006, s.97-115.
 • Semantyko-hramatyczna struktura predykatiw z adjektywnym komponentom [w:] Predykat u strukturi reczennia , Kyjiw-Iwano-Frankiwsk-Warszawa 2010, s. 126-146.
 • Systemni zwjazky dijesłowa ta prykmetnyka u słowjanskych mowach [w:] U słowi – wicznist’ / red. W.Sklarenko, Kyjiw 2011, s.171-181.
 • Katehorijna semantyka zumowlenosti u prostomu reczenni (na materiali ukrajins’koji ta pols’koji mow) [w:] Mowa u dzerkali osobystosti, Iwano-Frankiwsk 2013, s.130-143.
 • Poriadok sliw u prostych reczenniach ukrajins’koji ta pols’koji mow [w:] Tendenciji rozwytku ukrajins’koji leksyky ta hramatyky -2 / red. I.Kononenko, I. Mytnik, S.Romaniuk, Warszawa – Iwano-Frankiws’k 2015, s.392-408.
 • Dwoskładnist’ / odnoskładnist’ reczen’ w ukrajins’kij i pols’kij mowach [w:] Zistawno-typolohiczni studiji: ukrajins’ka mowa na tli sporidnenych, Kyjiw – Iwano-Frankiws’k – Warszawa 2015, s.200-227.
 • Sistema semejnych cennostej w jazykowoj kartinie mira sławian [w:] Konstrukcie i destrukcje tożsamości, t.4. Wartości w świecie słowiańskim, Warszawa 2015, s.429-442.
 • Polosemija ta omonimija w ukrajins’kij i pols’kij leksykohrafiji [w:] Tendenciji rozwytku ukrajins’koji leksyky ta hramatyky – 3 / pod red. I.Kononenko, I.Mytnik, S.Romaniuk, Warszwa – Iwano-Frankiws’k  2016, s.15-27.
 • Semantyczni modyfikacji wzajemnych zapożyczeń w ukrajins’kij i pols’kij mowach [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, Kraków 2016, s.447-462.
 • Potencjał teoretyczny i praktyczny dwujęzycznego słownika tematycznego (we współautorstwie z I.Mytnik) [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, Warszawa – Iwano-Frankows’k 2017, s.40-57.

 

Słowniki

 • Ukrajinsko-polskyj słownyk miżmownych omonimiw i paronimiw  (we współautorstwie z O.Śpiwakiem),  Кyjiw 2008, 343 s.
 • Słownik tematyczny polsko-ukraiński (we współautorstwie z I.Mytnik, E.Wasiak), Warszawa PWN 2010, 2015, 2016, 2017, 550 s.

 

Podręcznik

 • Kontrastywna gramatyka ukrajinskoji ta polskoji mow (we współautorstwie z W.Kononenko), wyd. 1, Kyjiw 2006,  wyd.2, Kyjiw 2010, 392 s.

 

 Artykuły

 • Komponenty ocinnoji struktury prykmetnyka / Mowoznawstwo, № 3, 1989,  s.54-60.
 • Propozytywna semantyka prykmetnyka / Mowoznawstwo, № 5, 1991, s.42-47.
 • Nacionalno-mowna kartyna switu: zistawnyj aspekt / Mowoznawstwo, № 6, 1996, s.39-46.
 • Semantyko-syntaksycznyj potenciał  prykmetnykiw w ukrajinskij mowi / Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.8 ,  Warszawa 1998, s.455-460.
 • Problemy leksycznoji społuczuwanosti prykmetnykiw: zistawnyj aspekt /  Acta Polono-Ruthenica, t.4, Olsztyn 1999, s.214-223.
 • Semantyko-syntaksyczni widnoszennia komponentiw reczennia / Wisnyk Prykarpatskoho uniwersytetu im.W.Stefanyka. Seria „Filolohija”, Iwano-Frankiwsk 2000, s.24-28.
 • Funcionuwannia prykmetnyka w mownemu seredowyszczi Hałyczyny / Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.15-16, Warszawa  2003, s.465-474.
 • Propozytywnist’ prykmetnykiw w ukrajinskij i polskij mowach / V Miżnarodnyj Kongres Ukrajinistiw, Czerniwci 2003, s.224-227.
 • Adjektywni konstrukcji w ukrajinskij i polskij mowach / Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.17-18, Warszawa  2004, s.104-112.
 • Konstrukciji  z podwijnymy syntaksycznymy zwjazkamy w ukrajinskij i polskij mowach / Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.19-20, Warszawa 2005, s.104-112.
 • Wzajemowpływy u mownych kartynach switu ukrajinciw i poliakiw  / Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t.21-22, Warszawa 2006, s.151-165.
 • Poriadok słow w adjektiwno-substantiwnom kompleksie  /  Człowiek. Swiadomość. Komunikacja. Internet. II Konferencja Międzynarodowa, Warszawa 2006, s.474-480.
 • Semantyko-syntaksyczny potenciał prepozytywnych i postpozytywnych atrybutiw / Mowoznawstwo, № 3, 2007, s.39-48.
 • Prykmetnyk u systemi semantycznych widnoszen’ wysłowluwannia [w:] VI Miżnarodnyj Kongres Ukrajinistiw. Mowoznawstwo, Doneck 2007, s.457-466.
 • Jazykowaja kartina mira sławian: kontrastiwnyj aspekt / Człowiek.     Świadomość.  Komunikacja. Internet., Międzynarodowa Konferencja naukowa, Warszawa  2008,   s.287-292.
 • Słowesni symwoły w ukrajinskij i polskij mowach: lingwokulturolohicznyj aspekt  / Etnos i kultura,  2010, N 7-8, s. 121-130.
 • Afiksalna derywacija ocinnych słiw w ukraińskij i polskij mowach / Ukrajins’ke mowoznawstwo. Wisnyk Kyjiwskoho Uniwersytetu im.T.Szewczenka / Red.A.Mojsijenko, Kyjiw 2011, s. 62-73.
 • Dichotomija dwusostawnych / odnosostawnych predłożenij w sławianskich jazykach / Czełowek. Soznanije. Komunikacija. Internet / Red. nauk. L. Szypielewicz, Warszawa 2012, s. 726 – 735.
 • Ukrajins’ko-polska frazeologiczna miżmowna omonimija (paronimia) / Fiłołohija. Wisnyk Prykarpatskoho uniwersytetu / Red. W.Greszczuk, w.36-37, Iwano-Frankiwsk 2012, s. 62-66.
 • Dijesliwna derywacja w ukrajins’kij i pols’kij mowach / Studia Ucrainica Varsoviensia, 2013, nr 1, s.93-106.
 • Hra zwukiw i sliw u poetycznij tworczisti T.Szewczenka / Etnos i kultura, 2014, nr 10-11, s.52-60.
 • The Problems of Semantic Equivalence in Different Types of Ukrainian-Polish and Polish-Ukrainian Dictionaries / Cognitive Studies, 2016, nr 16, s.172-179.
 • Obraz świata w polskiej i ukraińskiej frazeologii / Przegląd Środkowo-Wschodni, 2017, nr 2, s.119-135.

 

Zainteresowania naukowe:

gramatyka kontrastywna języka ukraińskiego i polskiego, semantyka leksykalna i składniowa języków słowiańskich, frazeologia, stylistyka, psycholingwistyka

 

Nagrody i wyróżnienia

Akademik Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy

 

Autorka ponad  100  prac naukowych