Paulina Olechowska

Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
Starszy wykładowca
Dyżur: 
pok. 424

Dziedziny badań: ukraińska literatura XX w: teoria i historia eseju, dyskurs feministyczny i obraz miasta we współczesnej literaturze ukraińskiej, metodyka literatury, edukacja mniejszości narodowych w Polsce

Udział w międzynarodowych projektach m. in: 2011 – 2013 Contemporary Ukraine and ukrainistics with Central-European accents (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie); 2014 – 2016 Visegrad Eastern Partnership Literary Award (VEaPLA)

 

Publikacje

 • Charakter ukraińskiego ducha narodowego w eseistycznej twórczości Jewhena Małaniuka [w]: Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, pod red. A. Woźniak i M. Kaweckiej, Lublin 2002.
 • Literackie i polityczne koncepcje Jewhena Małaniuka w prasie polskiej okresu międzywojennego [w]: Warszawskie Zeszyty  Ukrainoznawcze, pod red. S. Kozaka, t. 17-18, Warszawa 2004.
 • Jerzy Giedroyc i Ukraińcy w: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, pod red. S. Kozaka, t. 19-20, Warszawa 2005.
 • Ukraina w eseistyce Jerzego Stempowskiego i Jewhena Małaniuka [w]: Literatura ukraińska w XIX i XX wieku w kontekście europejskim, pod red. L. Siryk, Lublin 2008.
 • Autor, tekst, rzeczywistość. O dyskursie rzeczy w esejach J. Andruchowycza, Tekst – rzecz – egzystencja, pod. red. B. Stempczyńskiej i J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2009.
 • Od Małorosjanina do bohatera, czyli Hohol Jewhena Małaniuka w: „Tekstualia. Palimpsesty literackie artystyczne naukowe”, nr 2 (29) 2012.
 • Dyskurs feministyczny we współczesnej literaturze ukraińskiej? [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, pod red. dr hab. I. Mytnik, nr 1/2013.
 • Проблема аналізу  художнього твору у новій структурі іспиту з української  мови як мови національної меншини в Польщі  в:     Науковий часопис Національного педагогічного універси­тету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К.: НПУ імені М.П. Драго­манова, 2013. – Випуск 10.
 • Antropologia literatury i obraz kobiety we współczesnej prozie ukraińskiej [w]: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, Studia pod red. W. Supy, Białystok 2013.
 •  Fenomen ciała w wybranych współczesnych utworach ukraińskich, [w]: Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, pod red. H. Chałacińskiej i B. Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014.
 • Feministycznyj dyskurs u suczasnij ukarinskij prozi. Doslidnycki perspektywy, [w]: Metamorfozy u suczasnij ukrajinskij literaturi, za red. P. Olechowskoji, M. Zambrzyckoji, K. Jakubowskoji-Krawczyk, Warszawa –Iwano-Frankiwsk 2014, ISBN 978-83-936550-6-9.
 • Prochaśko, Andrukhovych, Zabużko – A few words about contemporary Ukrainian literature, [w:] Eastern Partnership Literary Review 2014/2, ed. A. Eliáš, ISSN: 1339-7583. http://issuu.com/ep_literary_review/docs/visegrad_eastern_partnership_li...
 • Zambrzycka M., Olechowska P., Tilo-vlada-nasylstvo v ukrajnśkij fotografii ta literaturi  [w]: Suchasni doslidzennja ukrajnśkoj kultury, pod red. M. Zambrzyckiej, P. Olechowskiej, K. Jakubowskiej-Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa-Iwano-Frankivs’k 2015, ISBN 978-83-936550-9-0.
 • Stredná a vychodná Európa v súčasnej ukrajinskej próze [w:] Ukrajinské identity, pod red. L. Matejko,  Univerzita Komenského, Bratyslava 2015,ISBN: 978-80-971479-2-1.
 • Gender v súčasnej ukrajinskej literatúre [w:] Ukrajinské identity, pod red. L. Matejko, Univerzita Komenského, Bratyslava 2015, ISBN: 978-80-971479-2-1.
 • Dominacja i strategie oporu we współczesnej prozie ukraińskiej [w:] Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, M. Horodeckiej, M. Żółkoś, Universitas, Kraków 2015,  ISBN: 97883-242-2695-5.
 • Koncepcje kobiecości w prozie Oksany Zabużko (na wybranych przykładach) [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, pod red. W. Jakimiuk-Sawczyńskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015, ISBN: 978-83-7431-469-5.
 • Zambrzycka M., Olechowska P., Ciało i seksualność kobiety. Chortyca Serhija Bratkowa i Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko [w:] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze, języku, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, S. Romaniuk, P. Olechowskiej, M. Zambrzyckiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-941574-7-0.