Wymogi stypendialne

Jeśli chcesz się ubiegać o stypendium socjalne/socjalne w zwiekszonej wysokości musisz dostarczyć:
1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium wygenerowany z USOSweb (wcześniej należy wypełnić w USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2018, posługując się dokumentacją za rok podatkowy 2018)

2. Wydrukowane i podpisane oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb za rok 2018, posługując się dokumentacją za rok podatkowy 2018.

2. Zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o dochodach w poprzednim roku podatkowym (2018) KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY.

3. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne od KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY.

4. Przy dochodzie poniżej 300 zł zaświadczenie z MOPS/GOPS o pobieraniu/niepobieraniu zasiłków w roku poprzednim (2018) i wysokości zasiłków WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY.

5. W przypadku rolników – zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z działalności rolniczej i wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych) za rok poprzedni (2018).

6. Zaświadczenia ze szkół, do których uczęszczają członkowie rodziny pobierający naukę.

7. Dokumenty poświadczające liczbę osób w rodzinie (np. wyrok sądu orzekający rozwód, akt zgonu, etc.)

8. W razie ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć również oświadczenie o zamieszkaniu w akademiku bądź innym obiekcie (wzór: http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/o%C5%9Bwiadczenie_zwi%C4%99kszenie.pdf).

9. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY
(wzór: 
http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu.pdf).

10. W przypadku bezrobocia członka rodziny – zaświadczenie z Urzędu Pracy.

WSZELKIE INNE DOKUMENTY WYSZCZEGÓLNIONE SĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO REGULAMINU POMOCY MATERIALNEJ (KTÓRY JEST DOSTĘPNY NA STRONACH INTERNETOWYCH KU I OKS UW)

Wnioski należy składać do 10 dnia miesiąca, a jeśli 10 wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to do następnego roboczego dnia. W razie późniejszego dostarczenia wniosku, stypendium zostanie przyznane dopiero od następnego miesiąca.

11. W przypadku nieprowadzenia wspólnego gospodarstwa z rodzicami należy złożyć oświadczenie:

http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_nieprowadzenie_gosp.pdf

 

JEŚLI CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:

1. Musisz dostarczyć do sekretariatu WYDRUKOWANY i PODPISANY wniosek o przyznanie stypendium, wygenerowany z USOSweb do 15.10.2019 r. (po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane)

2. O stypendium rektora mogą ubiegać się te osoby studiujące na 1. roku, jeśli zostały przyjęte studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli mają tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureatki  lub finalistki olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. 

3. Studenci wyższych lat – musisz mieć średnią ocen nie niższą niż 4,0.

3. Musisz mieć zaliczone wszystkie przedmioty wymagane w programie studiów do końca sesji poprawkowej danego etapu studiów.

4. W przypadku osiągnięć sportowych (które są wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW) należy dostarczyć dokument potwierdzający wysokie wyniki w sporcie.

UWAGI OGÓLNE:

1. Wniosek złożyć można na każdym kierunku, na którym jest się studentem. Stypendium pobierać jednak można tylko na jednym kierunku.

2. Stypendium będzie przyznane max. 10% najlepszych studentów każdego roku.

3. O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy w zeszłym roku akademickim nie przebywali na urlopie dziekańskim.

4. O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie uzyskali jeszcze tytułu naukowego równoległego do tytułu, który otrzymają po ukończeniu studiów na Katedrze Ukrainistyki.

5. Zasady punktowania osiągnięć oraz uwzględniane ich rodzaje znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej (na samym jego końcu). Regulamin znajduje się na stronie internetowej KS KU.

6. Studenci przebywający na Erasmusie+ mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej! (Również stypendia socjalne, specjalne i zapomogi).

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  1. upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury złożyć wniosek w USOSweb i PDF wysłać e-mailem upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie w komisji stypendialnej jednostki upoważniającego studenta.
  2. po otwarciu tury złożyć wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mail komisji stypendialnej jednostki, a dokumenty niezwłocznie wysłać pocztą na adres KS.

Data stempla pocztowego zostanie uznana za datę złożenia wniosku, przesłanie skanów ułatwi pracę Komisji.

7. Wszelkie informacje dotyczące stypendium rektora znajdują się na stronie: www.oks.uw.edu.pl

 

JEŚLI CHCESZ SIĘ UBIEGAĆ O ZAPOMOGĘ:

1. Musisz dostarczyć WYDRUKOWANY i PODPISANY wniosek wygenerowany z USOSweb.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

UWAGI OGÓLNE:

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

3. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.

 

JEŚLI CHCESZ SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1. Musisz złożyć WYDRUKOWANY i PODPISANY wniosek za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych do komisji stypendialnej.

UWAGI OGÓLNE:

1.Stypendium specjalne jest przyznawane na okres 10 miesięcy, jednak nie na dłużej niż okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.
2.Wnioski należy składać do 10 dnia miesiąca, a jeśli 10 wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to do następnego roboczego dnia. W razie późniejszego dostarczenia wniosku, stypendium zostanie przyznane dopiero od następnego miesiąca.

 

 

http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony(18.07.2016).pdf