Ukrainoznawcze Koło Naukowe

Opiekun: dr Marta Zambrzycka
Prezes: Magdalena Kotowska
Strona na Facebooku:
www.facebook.com/ukrainoznawcze.k.n

 

Priorytetem Koła jest popularyzacja problematyki i wiedzy związanej z literaturą, językiem i kulturą Ukrainy. Koło organizuje dla swoich członków regularne spotkania. Połączone są one zwykle z wykładami. Wspólnie rozwijamy pasję związaną z Ukrainą i poszerzamy je.

PRZEDSIĘWIECIA 2015

  • 26.03.15

Spotkanie z Dr. Tadeuszem  Baraniukiem ,,Huculszczyzna i Bojkowszczyzna -  region  współcześnie "

  • 9.04.15

Spotkanie z rzecznikiem prasowym fundacji Otwarty Dialog, Tomaszem Czuwarą.

  • 13.04.15-18.04.15

Wyjazd naukowy: Iwano-Frankiwsk  (Kolomyja, Jaremcza,  Mykulyczyn)

  • 7.05.15

Spotkanie z Anną Korzeniowską-Bihun ,,Wspołczesny teatr i dramaturgia ukraińska"

  • 14.05.15

Spotkanie z ukraińskim pisarzem - Богдан Коломійчук
prezentacja książek: ,,Таємниця Еви", ,,Ігри вельмож "

  • 20.05.15

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów i badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej

  • 21.05.15

Gościnny udział w laboratorium dr. Tadeusza Baraniuka .

  • OD 14.05(co dwa tygodnie)

Prezentacje ukraińskich filmów, dr Sebastian Delura

24.10.15-31.10.15

Wyjazd Naukowy : Czerniowce, Kamieniec Podolski, Chocim

  • 1.12.15

Wykład przeprowadzony przez członów koła: ,Poznaj Ukrainę - Czerniowce , Kamieniec Podolski, Chocim”

HISTORIA

Przy Katedrze Ukrainistyki działa Ukrainoznawcze Koło Naukowe. Ukrainoznawcze Koło Naukowe powstało w roku 2000. Weszło do rejestru Kół Naukowych UW jesienią 2006 r. Od tego czasu Prezesami Koła byli studenci Magdalena Bazyluk, Marcin Roszkowski, Marta Sułkowska, Michalina Czaplicka, Aleksandra Lewicka, Kajetan Wojtala, Anna Mirkowska, Agata Gruszka. Opiekunem Koła od 2000 r. jest dr hab. Iryna Kononenko.

Celem działalności Koła jest organizowanie i wspieranie aktywności badawczej i naukowej członków Koła, a tym samym współtworzenie studenckiego ruchu naukowego. Koło stara się nawiązywać współpracę krajową i międzynarodową z organizacjami o podobnym profilu, by organizować wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze. Priorytetem Koła jest popularyzacja problematyki i wiedzy związanej z literaturą, językiem i kulturą Ukrainy. Koło organizuje dla swoich członków regularne spotkania. Połączone są one zwykle z wykładami przeprowadzanymi przez pracowników Katedry. Dotyczą one zarówno literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, jak też historii, politologii i szeroko pojętych współczesnych zagadnień związanych z tematyką ukraińską.

Odbyło się wiele takich wykładów, m.in. wykłady dr hab. Iryny Kononenko nt. ukraińskiej leksykografii, semantycznych właściwości fonetyki, onomastyki ukraińskiej, dr Switłany Romaniuk o studiach ukrainistycznych w Kanadzie, mgr M.Saniewskiej o języku tekstów religijnych, mgr Aleksandry Samadowej o nazwach potraw w języku ukraińskim. Na posiedzeniach Koła studenci biorą udział w eksperymentach naukowych, m.in. w zakresie języka ukraińskiego (np. eksperyment dotyczący leksyki ukraińskiej).

Konferencje naukowe:

Koło rokrocznie organizuje studencką konferencję naukową pt . „Aktualne zagadnienia ukrainistyki”, w której udział biorą członkowie Koła, a także wszyscy chętni do zaprezentowania swoich badań i przemyśleń. W latach 2003- 2013 organizowano było 10 takich konferencji. Tematami referatów są problemy językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego i historii Ukrainy.

Ilość uczestników konferencji i przykładowe tematy referatów:

- r.akad. 2005 - 2006 . III Studencka Konferencja Naukowa. Czynny udział w tej konferencji (referaty) wzięło 9 osób (np. M.Bazyluk „Stałe połączenia wyrazowe w ukraińskim języku biznesu”, A.Młynarczyk „Znaczenie snu w „Perwersji” J.Andruchowicza”, K.Kaniewska „S.Żadan jako lider ukraińskiego neoawangardyzmu lat ‘90”),

- r.akad. 2006- 2007.  IV Studencka Konferencja Naukowa. Udział wzięło 14 studentów (np. Z.Miłaszewska „Kultura ukraińska w Brazylii”, M.Powałka „Zasady pisowni przysłówków w języku polskim i ukraińskim”, I.Chomin „Motywy indywidualizmu w twórczości W.Szewczuka”),

-  r. akad. 2007 – 2008. V Studencka Konferencja Naukowa. Udział wzięło 10 studentów  (np. S.Skrzeczyński „Pozytywny obraz Ukraińca w „Trylogii” H.Sienkiewicza, M.Mazek „Frazeologizmy ze słowem nos w języku ukraińskim i polskim”, A.Żak „Dowcipy w literaturze ukraińskiej”),

- r. akad. 2008 – 2009. VI Studencka Konferencja Naukowa. Udział wzięło 10 studentów (np. A.Kertyczak „Ukraińska pisownia a świadomość narodowa”, A.Jędraszewska „Problemy teorii i praktyki przekładu”, M.Sułkowska „Wydarzenia II wojny światowej w dzienniku A.Dowżenki”),

- r.akad. 2009 -2010. VII Studencka Konferencja Naukowa. Udział wzięłó 10 studentów (np. A.Różycka „Wykrzykniki emocjonalne w języku ukraińskim i polskim”, M.Ołów „Symbolika wyrazowa słońca i księżyca w języku ukraińskim i polskim”, U.Drobiszewska „Szamanizm na Ukrainie”).

- r.ak. 2010-2011. VIII Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów. 11 uczestników (m.in. A.Lewicka „Konceptualne aspekty językowego obrazu świata”, M.Kowalec-Protasiewicz „Przenikanie kultur w powieści I.Karpy „Frojd płakałby”, O.Suchodolska-Nowak „Koncept ‘kochanie’ w paremiologii ukraińskiej”).

- r.ak. 2011-2012. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów. 20 uczestników, w tym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS w Lublinie (m.in. Z.Szubert „Mitologia ukraińska oczami ukraińskiego tłumacza”, I.Nadraga „Ekektroniczne obrazy oświaty w ukraińskiej sztuce mediów”, A.Mińkowska „Łemkowie w Beskidzie Sądeckim i Niskim”).

- r.ak. 2012-2013. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młosdych Ukrainistów. 22 uczestników, w tym z Uniwersytetu Lwowskiego, Przykarpackiego (Iwano-Frankiwsk), Czarnowickiego (m.in. O.Borys „Terminy prawnicze w ustawie Ukrainy”, N.Szczerbij „Kategoria zwrotności w języku ukraińskim i polskim”, N.Botnarenko „Semantyka przestrzeni artystycznej w noweli W.Stefanyka „Ona-ziemia”).

Konkurs ortograficzny:

  Od  2007 r. dla studentów Katedry Ukrainistyki rokroczne organizowane są Konkursy Ortograficzne. Od 2008 r. zwycięzcy Konkursu ( trzy osoby) jadą na Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny w zakresie języka ukraińskiego w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński). Finalistami konkursu byli m.in. Magdalena Jeż, Anna Mirkowska, Monika Małys, Dominika Szubańska, Zuzanna Szubert.

Wybrane wydarzenia z życia Koła:

W 2006 r. odbyła się organizowana przez Ukrainoznawcze Koło Naukowe ekspedycja studentów w Karpaty Ukraińskie. Uczestnicy ekspedycji pod kier. studentki Anny Kertyczak organizowali wystawę fotograficzną.

W dniach 23-26 listopada 2007 r. sześcioro członków Koła wzięło udział w organizacji festiwalu teatrów z Ukrainy pt. "Lekcja ukraińskiego" firmowanego przez warszawski teatr Stara Prochownia. Odpowiadali oni za zabarwioną humorem lekcję języka ukraińskiego dla chętnych widzów festiwalu, wystawę zdjęć, pokazy slajdów, a także za opiekę nad ukraińskimi grupami teatralnymi biorącymi udział w wydarzeniu.

W dniach 15-16 maja 2007 r. odbyła się konferencja, która zatytułowana była "Ukraina na przestrzeni wieków". Wśród wielu uczestników z kraju i zagranicy obecni byli przedstawiciele Katedry Ukrainistyki UW. Wygłosili 7 referatów (wszystkie – w języku ukraińskim) i zostali bardzo przychylnie przyjęci przez całe zgromadzenie. Referaty wygłosili m.in. B.Laris („Współczesna szkoła pisania ikon w Krakowie”), M.Saniewska („Nazewnictwo  kobiet na pograniczu polsko-ukraińskim w XVIII w.”) i inne.

W kwietniu 2008 r. odbył się finansowany przez UW wyjazd naukowy do Kijowa członków Koła Marcina Roszkowskiego i Marty Sułkowskiej.

W maju 2009 r. Ukrainoznawcze Koło Naukowe Katedry Ukrainistyki było współorganizatorem Sympoziumu Studenckiego pt. „Rosja – Ukraina. Trudne sąsiedztwo” w Wyższej Szkole Cła i Łogistki w Warszawie.   W Sympoziumie wzięli udział studenci i wykładowcy Katedry Ukrainistyki. Samorząd studencki Katedry Ukrainistyki był współorganizatorem imprezy (m.in. odbył się pokaz kozackiej sztuka walki, koncert, konkurs).

W maju 2011 r. na posiedzeniu Koła odbyło się spotkanie z ukraińskim poetą, językoznawcą i tłumaczem prof. Anatolijem Mojsiejenkom.

O działalności Ukrainiznawczego Koła Naukowego był program w Polskim Radio (2009 r.), o udziale studentów Katedry Ukrainistyki w Konkursie Ortograficznym był artykuł w gazecie „Nasze Słowo” (2008, № 14).