Przypomnienie w sprawie składania prac dyplomowych!

Składanie prac dyplomowych wg nowego Regulaminu Studiów z dnia 01.10.2015 r. 

Zgodnie z § 40 ust.1 Regulaminu Studiów na UW pracę dyplomową składa się nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów , chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. 

Zgodnie z organizacją roku planowanym terminem ukończenia studiów jest ostatni dzień semestru letniego, tj. 30 września danego roku akademickiego. Oznacza to, że praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej 30 sierpnia danego roku. 
Jeżeli student wystąpiłby o przedłużenie okresu trwania studiów o trzy miesiące, zgodnie z § 40 ust. 2 Regulaminu planowanym terminem ukończenia studiów byłby dzień 31 grudnia. 
Student , który nie złoży pracy dyplomowej w regulaminowym terminie może: 
1) złożyć wniosek o przedłużenie okresu trwania studiów o trzy miesiące, 
2) złożyć wniosek o powtarzanie ostatniego etapu studiów, 
3) nie składać żadnego wniosku. 
W przypadku 1. dziekan zgodnie z § 40 ust. 2 nowego Regulaminu Studiów może przedłużyć studia, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące. Następnie mogą wystąpić sytuacje a), b) i c) lub d). 
a) Jeśli student mimo to w określonym terminie nie złoży pracy dyplomowej, może wystąpić o powtarzanie etapu studiów, w który wlicza się okres, o który studia zostały uprzednio przedłużone. 
b) Gdyby nadal w wyniku powtarzania etapu praca dyplomowa nie została złożona, dziekan skreśla studenta z listy studentów zgodnie z § 41 nowego Regulaminu Studiów. 
c) Jeśli student wystąpi z wnioskiem o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia wznowienie następuje na warunkach określonych w § 9 ust. 9 nowego Regulaminu Studiów. Wznowienie studiów po skreśleniu oznacza konieczność powtarzania niezaliczonych przedmiotów (seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu, do którego zaliczenia wymagane jest złożenie pracy dyplomowej) i wiąże się z naliczeniem opłaty za powtarzanie zgodnie z § 17 ust. 2 p. 3) nowego Regulaminu Studiów. 
d) Jeśli student wystąpi z wnioskiem o wznowienie studiów po okresie 2 lat od daty skreślenia wznowienie następuje na warunkach określonych w § 9 ust. 8 i 10 nowego Regulaminu Studiów. 
W przypadku 2. dziekan wydaje zgodę na powtarzanie ostatniego etapu studiów. Następnie mogą wystąpić sytuacje b) i c) lub d). 
W przypadku 3. dziekan skreśla studenta z listy studentów. Następnie mogą wystąpić sytuacje c) lub d).