Galeria publikacji

NASZE PUBLIKACJE

Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, Paulina Olechowska, Marta Zambrzycka (red.) (2023). Ukraińska kultura i literatura wobec przemian społecznych. Warszawa: Katedra Ukrainistyki / Uniwersytet Warszawski. Publikacja zawiera autorskie próby młodych badaczy zmierzenia się z ważnymi dla ukraińskich naukowców tematami. Wielu z autorów tego tomu uczestniczyło w organizowanych przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego spotkaniach naukowych z cyklu „Konferencja Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej”. W niniejszym tomie prezentujemy wybrane artykuły literaturoznawcze i o tematyce społecznej. W części pierwszej, dotyczącej literatury, znajdują się teksty dotyczące zarówno dawniejszej, jak i współczesnej prozy i poezji. Przeważa tematyka feministyczna, przy czym wyraźnie obecny jest wątek roli kobiety w działaniach wojennych – jeden z najaktualniejszych w ostatnim czasie. Część dotycząca tematyki społecznej zawiera analizy współczesnego ukraińskiego świata mediów, zagadnień tożsamościowych a także stereotypów i ich wpływu na wzajemne postrzeganie sąsiadujących narodów. PDF

 

Brodowska, Kamila, Dawid Bzorek, Walentyna Sobol (2023). Słowo w duszy, dusza w słowie: Historia "Błękitnego Okrętu"Książka wydana w 70-tą rocznicę powstania Katedry Ukrainistyki stanowi jednocześnie podsumowanie ponad 20-tu lat naukowej oraz artystycznej działalności wszystkich uczestników Koła Naukowego Literacko-Teatralnego "Błękitny Okręt". Autorzy publikacji podjęli się w pracy nad nią misji zachowania wspomnień absolwentów, którzy aktywnie działali w tym kole naukowym w czasach swoich lat studenckich. Cena: 30 zł. PDF

 


Sobol, Valentyna (red.) (2023). Studia Polsko-Ukraińskie, 10. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich. Rekacja czasopisma Studia Polsko-Ukraińskie oddają do rąk czytelników dziesiąty numer czasopisma w kolejnym roku zbrojnej agresji rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę. Rosja prowadzi imperialną politykę wobec Ukrainy od ponad 300 lat. Obecna wojna ma swoje korzenie w 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym i rozpoczęła konflikt zbrojny w Donbasie, który trwał nieprzerwanie do momentu ataku na całą Ukrainę w 2022 roku. PDF

 


Romaniuk, Svitlana, Larysa Kolibaba (2023). Українська мова в бізнесі. Підручник для студентів. Рівень С2. Warszawa: WUW. Podręcznik przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć języka ukraińskiego w biznesie na poziomie C2. Składa się z 13 bloków tematycznych opartych przede wszystkim na autentycznych tekstach. Problematyka bloków obejmuje ukraiński system emerytalny i podatkowy, usługi pocztowe i bankowe, kwestie kredytowania, prywatyzacji, energetyki, rynku nieruchomości, jak również praktyczne porady na temat tego, jak założyć firmę i z powodzeniem nią kierować. Teksty będące podstawą ćwiczeń dobrano tak, by pomagały zapoznać się z fachową terminologią i typowymi konstrukcjami gramatycznymi, a przy tym były źródłem praktycznych informacji. Українська мова в бізнесі. Підручник для студентів. Рівень С2 | Nauki humanistyczne \ Filologie obce \ Filologie słowiańskie Nauki ekonomiczne \ Ekonomia | - Księgarnia Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (wuw.pl)

Mytnik, I., Matsyuk, H., Jóźwikiewicz, P. (red.) (2022). Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика/ Language in society: semantics, syntax, pragmatics, red., cz. 2. Warszawa - Lwów - Wrocław - Siedlce: IKRiBL. Monografia  powstała w wyniku projektu naukowego realizowanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, Wrocławskim i Lwowskim, które zostało zawarte przez rektorów tych uczelni w 2021 r. Jest to praca zbiorowa, którą współtworzą badacze z Ukrainy, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii. Przeprowadzone badania ukazują język ukraiński i inne języki jako fenomeny obiektywizujące potrzeby narodowe, polityczne, międzykulturowe i dydaktyczne społeczeństwa. Interpretacja teoretyczna jest budowana wokół rodzimego użytkownika języka i jego praktyki językowej. Poddane analizie zagadnienia teoretyczne i praktyczne zostały przedstawione we Wstępie „O potencjale poznawczym językoznawstwa”, pięciu rozdziałach: „Teoria, metody i podstawę kategorialną analizy zagadnień związanych z użyciem języka”, „Funkcjonowanie języka w dobie przemian społeczno-politycznych”, „Język i interakcja międzykulturowa”, „Język i tożsamość”, „Zapotrzebowanie społeczne na badania i naukę języka ukraińskiego” oraz we Wnioskach końcowych. Wyniki studiów zamieszczonych w monografii pogłębiają wiedzę z zakresu językoznawstwa teoretycznego, zwracają uwagę na nowe, użytkowe aspekty analizy związane z funkcjonowaniem języków. Omówione zagadnienia teoretyczne i praktyczne jednoznacznie potwierdzają, że opis użycia i funkcjonowania języka w społeczeństwie coraz częściej wymaga połączenia interpretacji lingwistycznej z interdyscyplinarnym podejściem do języka, co poszerza granice obrazu semantycznego, syntaktycznego i pragmatycznego wymiaru języka. PDF


Stefanowski, Paweł (2022). Wiersze wybrane. Wydawnictwo Laboratorium Literatury IKRiBL, ISBN 978-83-66597-48-8, 180 stron. Dr hab. Lidia Stefanowska - wybór tekstów, opracowanie, redakcja naukowa i autor przypisów. W tomie znalazły się wiersze wybrane Pawła Stefanowskiego (ur. 3 marca 1932 w Bielance, zm. 31 marca 2021 w Warszawie) – łemkowskiego poety, etnografa i działacza kultury, który stworzył podwaliny odrodzenia ruchu kulturalno-oświatowego na Łemkowszczyźnie po ich wysiedleniu w 1947 r. [tzw. akcja „Wisła”]. Zapisał dziesiątki pieśni oraz kilkanaście tańców łemkowskich. Był jednym z inicjatorów pierwszego festiwalu łemkowskiej kultury w Łosiu w 1962 r. Stworzył muzeum, gdzie eksponował własne zbiory, w tym największą ilość łemkowskich strojów ludowych w Polsce. Zajmował się też fotografią i już w latach 60. wykonał setki zdjęć m.in. materialnej kultury Łemków (cerkwie, kapliczki, zabudowania), z czego wiele obiektów już nie istnieje. Znał Nikifora. W 1971 r. w „Naszym Słowie” opublikował fotokopię skróconego aktu urodzenia Nikifora, gdzie podane jest prawdziwe nazwisko łemkowskiego artysty: Epifan Drowniak. Była to pierwsza na świecie publikacja potwierdzająca etniczne pochodzenie artysty. Zaangażowanie społeczno-kulturalne Pawła Stefanowskiego na rzecz mniejszości łemkowskiej przez władze PRL było traktowane jako działalność polityczna („ukraiński nacjonalizm”) za co był inwigilowany i prześladowany przez SB już od połowy lat 50. Z powołania był poetą. Pisał po łemkowsku, ukraińsku i po polsku. Wydał kilka zbiorów poetyckich. Jego twórczość stała się przedmiotem analizy polskich i zagranicznych naukowców, a wiersze ukazały się w kilku antologiach.


Zamrzycka, Marta (2022). Narracje maladyczne w ukraińskiej literaturze popularnej. Warszawa: WUW. Książka dotyczy tematyki chorób w ukraińskiej literaturze obiegu popularnego. Autorka odwołuje się do interdyscyplinarnego ujęcia, łączącego zhumanizowane nurty medycyny z refleksją literaturoznawczą doceniającą znaczenie cielesności w rozważaniach nad kulturą i tożsamością. Narracje maladyczne na gruncie literatury popularnej – kształtującej postawy społeczne i wyobrażenia o świecie – składają się na nowy dyskurs społeczny, zaangażowany etycznie i kładący nacisk na perspektywę jednostkową, za sprawą którego ukraińskojęzyczne utwory obiegu popularnego dają początek zmianom światopoglądowym. 
Narracje maladyczne w ukraińskiej literaturze popularnej. Wybrane przykłady | Nauki humanistyczne \ Filologie obce \ Filologie słowiańskie Nauki humanistyczne \ Literaturoznawstwo | - Księgarnia Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (wuw.pl)


Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, Svitlana Romaniuk, Marta Zambrzycka, Olena Novikova (2022). Українська культура на щодень. Частина 2. Podręcznik ukazał się w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. 

 

 

 


"Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość" pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Tom Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości jest próbą zastanowienia  się nad specyfiką przedstawień tego okresu życia w literaturze i kulturze ukraińskiej. W tomie znalazły się dwa ważne teksty poświęcone ukraińskiej prasie dla dzieci: Svitłany Kravchenko Світ української преси для дітей та юнацтва: становлення та розвиток, сучасні проблеми oraz Mykoły Tymoszyka o archiwalnych numerach wydawanego w Londynie czasopisma  „Юні Друзі”.  Tetiana Kaczak przedstawiła wyniki swoich badań nad ewolucją ukraińskiej literatury dla dzieci i młodzieży pod wpływem zjawisk zagranicznych. Wprowadzeniem do analizy tekstów literackich jest artykuł Valentyny Sobol Добро і зло в повчанні Володимира Мономаха, ukazujący wielowiekową tradycję literatury jako elementu procesu wychowania. Kolejny rozdział autorstwa Marty Kaczmarczyk zawiera interesującą analizę formowania się obrazu dziecka na przełomie XIX i XX wieku. Następne badaczki przedstawiły perspektywę dwóch ważnych dla XX wieku autorów: Halina Korbicz Jarosława Iwaszkiewicza oraz Lidia Stefanowska Bohdana Ihora Antonycza. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk skoncentrowała się na obecnej we wspomnieniach ogrodów tęsknocie do idylli dzieciństwa, Ulyana Fedoriv zaś na literackiej reprezentacji obrazu dziecka radzieckiego. Dopełnienie publikacji stanowią rozdziały analizujące obraz dziecka w sztuce: łemkowskiej rzeźbie (Michał Szymko) oraz  twórczości squatu „Komuna Paryska”  (Marta Zambrzycka). PDF


Walentyna Sobol (2022). "Filip Orlik (1672-1742) i jego Diariusz". Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawany obecnie przez Walentynę Sobol dziennik Filipa Orlika, następcy Iwana Mazepy, którego był najbliższym współpracownikiem, przedstawia walkę hetmana na wielu dworach europejskich o prawa i wolność Hetmanatu Kozaczyzny zaporoskiej. Dla polskiego czytelnika jest istotny także z racji kontaktów hetmana Filipa Orlika z elitami politycznymi Rzeczypospolitej, które wspierały go w kwestii utworzenia niezależnego Hetmanatu i w jego walce z Rosją w I-ej połowie XVIII wieku.

 


Дискурс непростого дитинства, red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Warszawa: KU 2021, ISBN 978-83-954964-6-2, 194 s. W niniejszej książce autorzy skoncentrowali się na wiekach XX i XXI. W tomie przeanalizowano różnego rodzaju trudności, którym dziecko jest poddawane od sieroctwa i pozbawienia opieki i miłości rodzicielskiej przez chorobę na wojnie skończywszy.  Autorzy zbadali utwory  Sofiji Andruchowycz, Jurija Andruchowycza, Ołeksanda Dovzhenki, Oksany Zabuzhko, Pawła Zagrebelnego, N. Shcherba i V. Nestayko. Oksany Iwanenko i in. Skoncentrowano się także na literaturze dla dzieci i młodzieży. Przebadano obraz traumy z dzieciństwa nie tylko w utworach twórców ukraińskich jak np. Iren Rozdobutko ale także powieściach przygodowych J. Tolkiena, C. Lewisa, R. Dahla, J. Rowling, R. Riordana, S. Meyera, T. Thiemeyera i in. PDF


„Nowa ikona. Wiara i forma”, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, O. Łozińskiego, M. Sory, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki 2021, 152 s., ISBN978-83-861566-4-1. Tom „Nowa ikona. Wiara i forma” pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Ostapa Łozińskiego i Mateusza Sory jest poświęcony współczesnej sztuce sakralnej, która wypływa z doświadczenia ikony. Znalazło się w nim zarówno opracowanie krytyczne, jak i dokumentacja najciekawszych zjawisk artystycznych. Wśród artystów, które prace są prezentowane i analizowane w tomie znaleźli się prof. Roman Vasylyk, prof. Waldemar Kuczma, Konstanty Markovych, Ostap Łoziński, Roman Zilinko, Andrij Vynnyczok, Oksana Romaniv-Triska, Greta Leśko, Borys Fiodorowicz, Danyło Mowczan, Sviatosław Vladyka i inni. Zaproszenie do współtworzenia publikacji przyjęli prof. dr hab. Mirosława Rochecka, Iryna Jazykowa oraz prof. dr hab. Mychajło Dymid.

Z recenzji prof. dr hab. Grzegorza Wnęka: „Jest to głos w dyskursie o znaczeniu i roli ikony we współczesnym świecie, zwracający uwagę na możliwości nowej, artystycznej interpretacji tematów religijnych, rozwoju współczesnych form malarstwa sakralnego, metafizycznego oraz współczesnego odbioru dzieła sztuki, a w szczególności ikony. Praca naukowa dokumentuje i utrwala osiągnięcia artystyczne szerokiego grona malarzy, których poszukiwania stanowią nowe ujęcie ikony. Jet to niewątpliwie walor publikacji, która zachowuje dzisiejsze jedyne w swoim rodzaju dokonania artystyczne dla potomnych. Publikacja w nowy sposób zwraca uwagę na ikonę jako istotną i odkrywczą formę  w dzisiejszej sztuce, której możliwości interpretacyjne i wyrazowe są niewyczerpane.”


Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, Romaniuk, Svitlana, Zambrzycka, Marta, Novikova, Olena (2021). Українська культура на щодень. Частина 1. W wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium ukazał się podręcznik Українська культура на щодень. Частина 1, autorstwa Katarzyny Jakubowskiej- Krawczyk, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej, Oleny Novikovej. Publikacja jest dostępna pod adresem: https://epub.ub.uni-muenchen.de/77812/

 

 


Stefanowska, Lidia (2021). Wołodymyr Derżawyn. Materiały źródłowe do biografii naukowej. Warszawa: Katedra Ukrainistyki, UW, 327 stron. W książce ukazany jest fragment ogromnego dorobku naukowego i translatorskiego jednego z najważniejszych, lecz zapomnianych, przedstawicieli ukraińskiego literaturoznawstwa na emigracji – profesora Wołodymyra Derżawyna (1899 – 1964). Prezentowane materiały - to owoc mojej kilkuletniej pracy badawczej w archiwum Derżawyna zdeponowanego po jego śmierci w bibliotece Ukrainische Freie Universität w Monachium. Większość dokumentów nigdy nie została opublikowana. Nie powstała też żadna monografia poświęcona tej ważnej postaci w historii powojennej ukraińskiej diaspory. Teksty prezentują zarówno część spuścizny literaturoznawczej Derżawyna, jak i fragmenty jego własnej twórczości poetyckiej oraz translatorskiej.


Antoniuk, A., Kononenko, I., Mela-Cullen, W., Mytnik, I., Roguska, J., Szafernakier-Świrko, A., Wasiak, E. (2019). Słownik tematyczny polsko-rosyjski. ISBN 978-83-948051-6-6, ss.600. Słownik tematyczny polsko –rosyjski jest najnowszym i najbardziej aktualnym słownikiem tego typu na rynku wydawniczym. Jest on adresowany do osób rozpoczynających naukę języka rosyjskiego oraz tych, którzy pragną pogłębić swoje kompetencje językowe. Zawiera hasła polskie oraz ich odpowiedniki rosyjskie, które skategoryzowano w 27 blokach tematycznych, podzielonych następnie na grupy leksykalno-semantyczne. Słownik obejmuje słownictwo ogólne (w tym potoczne) i specjalistyczne. Za podstawę materiałową posłużyły dane korpusów polskiego i rosyjskiego języka narodowego, wydawnictw papierowych i elektronicznych, internetu oraz opracowań leksykograficznych różnego typu. Bloki tematyczne zawierają, oprócz leksyki danego pola semantycznego, popularne wyrażenia i zwroty oraz zdania funkcjonujące w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Zaprezentowanie kombinacji leksemów w konstrukcjach syntaktycznych ma na celu ułatwienie kształtowania kompetencji językowych w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
PUBLIKACJA NIEDOSTĘPNA


Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика” / „Language in society: semantics, syntax, pragmatics, pod red. H. Maciuk, I. Mytnik, O. Nowikowej, Warszawa-Lwów-Monachium, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 234, ISBN 978-83-948051-5-9 Monografia przedstawia opis współczesnego języka ukraińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pragmatyki, semantyki i syntaktyki. Jego część zasadniczą tworzą studia z zakresu socjo- i ekolingwistyki, terminoznawstwa (różne aspekty rozwoju terminologii socjolingwistycznej, ekonomicznej, medycznej, prawniczej oraz językoznawczej), onomastyki oraz glottodydaktyki języka ukraińskiego jako rodzimego i jako języka obcego nauczanego na Ukrainie oraz w ośrodkach akademickich w Polsce.


Mytnik, I. (red.) (2019) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 7, Warszawa: Katedra Ukrainstyki UW, ss. 214, ISSN 2299-7237 Prace językoznawcze zamieszczone w niniejszym tomie dotyczą zagadnień onomastyki: aspektu lingwokulturologicznego ojkonimii Ukrainy, historii języka ukraińskiego: języka literatury przekładowej końca XVI w. oraz socjolingwistyki historycznej: prawosławizacji i jej lingwistycznych środków wyrazu we współcze­snym dyskursie religijnym i świeckim. Studia literaturoznawcze zostały poświęcone poezji Bohdana Ihora Antonycza, dramaturgii Hryhora Łużnyckiego i Pawła Arje oraz reportażom Jelizawety Honczarowej. Przedstawiono także badania związane z ukraińską literaturą emi­gracyjną, twórczością Vołodymyra Łysa i Marii Matios. Artykuły z dziedziny kulturoznawstwa podejmują zagadnienia przyjęcia przez Ukrainę chrześcijaństwa, tradycji kolędowej, modlitwy Jezusowej jako tradycji modlitewnej i spuścizny duchowej Polaków i Ukraińców, walki o zachowanie toż­samości narodowej i religijnej Ukraińców przesiedlonych na Ziemie Odzyskane po drugiej wojnie światowej i ich potomków.


Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Switłana Romaniuk, Marta Zambrzycka (red.) (2018). Культура і традиції Українців: з минулого в сучасність. Підручник із завданнями. Warszawa, 301 s. Podręcznik Культура і традиції Українців: з минулого в сучасність. Підручник із завданнями adresowany jest do osób ze znajomością języka ukraińskiego, które pragną poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z ukraińską kulturą. Przewidziany jest przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni w Polsce. Podręcznik stanowi uzupełnienie prowadzonych na studiach filologicznych wykładów z historii i kultury Ukrainy. W trakcie wykonywania zawartych w nim ćwiczeń student utrwala zdobytą podczas wykładów wiedzę i uczy się konstruować wypowiedzi związane z ukraińską kulturą, przyswaja także słownictwo specjalistyczne związane z duchowym i materialnym dziedzictwem Ukrainy.


Mytnik, I. (red.) (2017) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 5, Warszawa: Katedra Ukrainstyki UW, s. 363, ISSN 2299-7237. Prezentowana publikacja stanowi czwarty tom serii wydawniczej Katedry Ukrainistyki UW Studia Ucrainica Varsoviensia, poświęconej aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Znalazły się w nim prace z zakresu semantyki leksykalnej i składniowej, historii języka ukraińskiego, dialektologii, socjolingwistyki i glottodydaktyki. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą przede wszystkim najnowszych badań literatury ukraińskiej poświęconych zarówno teorii, jak i historii literatury. Najobszerniejszą grupę stanowią artykuły dotyczące konkretnych autorów, publicystów,ludzi kultury i nauki, a także zjawisk związanych ze współczesnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi oraz literatury funkcjonującej w Internecie.W proponowanym tomie zamieszczono ponadto artykuły z zakresu kulturoznawstwa ukraińskiego, prezentujące zagadnienia związane z teatrem oraz sztuką współczesną.


Mytnik, I. (red.) (2018) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 6, Warszawa: Katedra Ukrainstyki UW, s. 469, ISSN 2299-7237 przedstawia prace z zakresu gramatyki, słowotwórstwa, stylistyki,semantyki, frazeologii, leksykologii, terminologii, lingwokulturologii, socjolingwistyki,historii języka ukraińskiego, dialektologii, onomastyki historycznej, leksykografii oraz językoznawstwa kontrastywnego. Studia literaturoznawcze dotyczą prozy i poezji ukraińskiej XIX-XX w. oraz jej związków z piśmiennictwem polskim. W proponowanym tomie znalazły się również artykuły z dziedziny kulturoznawstwa ukraińskiego, podejmujące zagadnienia dotyczące kinematografi i, związków muzyki z literaturą oraz malarstwa.

 


Mytnik, I. (red.) (2018) 65-lecie Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Katedra Ukrainstyki UW, s. 75. ISBN 978-83-941574-9-4. Jest to praca o charakterze przeglądowo-informacyjnym, prezentująca historię Katedry Ukrainistyki, jej działalność naukowo-dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską,  ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej dekady.

 

 

 


Sobol, V. (red.) (2018). Ołeksandr Koszyc i jego dziennik. Z pieśnią przez świat. Ta książka to pierwsze polskojęzyczne wydanie wybranych fragmentów dziennika Koszyca, muzyka światowej sławy, przez długi czas zakazanego w Ukrainie, dokąd mu nie pozwolono wrócić od czasu, gdy  w charakterze dyrygenta wraz ze swoim zespołem odbył  tournée po Europie (Hiszpania, Francja, Belgia, Niemcy), Kanadzie i Ameryce (w tym Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Meksyku oraz Kubie).   W roku 2015, podczas stażu naukowego w Canadian Institute of Ucrainian Studies, prof. Walentyna Sobol przebadała archiwum małżeństwa Koszyców, m.in. niedrukowane dotąd  rękopiśmienne notatki, a także listy świadczące o tym, że ukraińska pieśń ludowa jest skutecznym narzędziem porozumienia, dyplomatą łączącym narody we wspólnym podziwie dla tego dziedzictwa kultur.


Kozak S. (2017), Літературно-культурологічні меморабілія, Przemyśl. Książka zawiera teksty i analizy Profesora Kozaka, odzwierciedlające ewolucję jego naukowych zainteresowań badawczych. Publikacja zawiera zarówno wczesne teksty Profesora, jak i późniejsze opracowania, nienależące do głównego nurtu jego badań.

 

 

 

 


Mytnik I., Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej XVI-XVII wieku, Warszawa: Sowa 2017, ss.320, ISBN 978-83-941574-5-6. Słownik dokumentuje imiennictwo o cechach językowych polskich i ukraińskich, a także nazwy proweniencji obcej o różnym stopniu przyswojenia do polszczyzny, analizuje strukturę językową i pochodzenie wyekscerpowanych ze źródeł antroponimów. Jest uzupełnieniem monografii I. Mytnik, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku, Warszawa 2017. PDF

 

 

 


Mytnik I., Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku, Warszawa: Sowa 2017, ss.318. ISBN 978-83-941574-4-9. Monografia jest studium rozwoju systemu antroponimicznego dawnej ziemi chełmskiej, będącej częścią pogranicza polsko-ukraińskiego oraz rubieży Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którym od wieków stykały się i wzajemnie przenikały różne etnosy i kultury. Zaprezentowane w niej zostało nazewnictwo osobowe odnoszące się do szlachty, mieszczan i chłopów w kontekście antroponimii kresowej oraz innych dzielnic dawnej Rzeczypospolitej i imiennictwa ziem ukraińskich. PDF

 

 


Borys O., Jeż M., Samadowa A., Saniewska M. (red.), (2017), Szkice językowe i literacko-kulturowe. Warszawa–Iwano-Frankiwsk: Katedra Ukrainistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW. Szkice językowe i literacko-kulturowe to XX tom serii wydawniczej pt. W kręgu języka, literatury i kultury Katedry Ukrainistyki UW oraz Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Tomem tym autorzy wyrażają swoją ogromną wdzięczność, szacunek oraz podziękowanie dla Pani Elżbiety Wasiak, wykładowczyni, która całe swoje życie zawodowe związała z Katedrą Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cel, który przyświecał autorom, wpłynął na kształt i zakres tematyczny publikacji. Do tomu wchodzą artykuły obejmujące szerokie spektrum zagadnień badawczych: leksykologię, lingwokulturologię, glottodydaktykę oraz sztukę i literaturę. Cena: 30 zł.


 

Antoniuk A., Mela-Cullen W., Roguska J., Szafernakier-Świrko A., Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, Warszawa: Sowa 2017, s. 187. ISBN 978-83-948051-2-8. Monografia pt. Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce  omawia aktualne problemy dotyczące języka rosyjskiego w takich obszarach jak glottodydaktyka, językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz przekładoznawstwo. W monografii ukazane zostały różne aspekty funkcjonowania  współczesnego języka rosyjskiego, będące  głosem w dyskusji naukowców, wykładowców, doktorantów i studentów, dla których współczesny język rosyjski jest źródłem zainteresowań i badań. Cena 30 zł.

 

 


Roguska, J. (2017) Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty. Warszawa: Katedra Ukrainistyki WLS.  Monografia podejmuje ważny poznawczo temat twórczości wybitnego rosyjskiego aktora epoki Srebrnego Wieku. Ze względu na emigrację artysty w 1928 roku, jego spuścizna na długie dziesięciolecia znajdowała się poza orbitą zainteresowań badaczy. Autorka publikacji dokonuje rekonstrukcji poszczególnych faktów z życia i twórczości Czechowa, obalając mity, które przez lata rozpowszechniano w pracach radzieckich teatrologów. Cena 25 zł.

 

 


Romaniuk, S., Saniewska, M. (2017). УКРАЇНСЬКОЮ БЕЗ ТАБУ. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego. Warszawa: Katedra Ukrainistyki, Wydział WLS UW. Podręcznik ukazuje się w serii wydawniczej Katedry Ukrainistyki UW Z ukraińskim na ty. Jest adresowany do osób ze znajomością języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym, które pragną rozwijać swoje kompetencje na poziomie wyższym, głównie studentów studiów filologicznych w Polsce. Podręcznik składa się z 12 jednostek lekcyjnych. Ich tematyka dotyczy trudnych i nieraz kontrowersyjnych problemów współczesnego świata, jak zmiany w społeczeństwach, wojna na Ukrainie, zatrudnienie niepełnosprawnych, problemy osób młodych i starszych itd. Taki dobór tematów i tekstów pozwala nie tylko na pogłębienie umiejętności językowych, ale na zapoznanie się ze zmianami w języku, poznanie nowych – zapożyczonych bądź utworzonych – jednostek językowych. formularz zamówienia 35 PLN


Szafernakier-Świrko, A. (2017). Niektóre językowe wyznaczniki bazy kognitywnej współczesnych Polaków i Rosjan. Warszawa: Katedra Ukrainistyki WLS. Monografia Niektóre językowe wyznaczniki bazy kognitywnej współczesnych Polaków i Rosjan to publikacja lingwistyczna. Zarówno podjęta problematyka, jak i proponowany sposób jej realizacji, mieszczą się w paradygmacie badawczym współczesnej humanistyki i jednocześnie dotykają zagadnień i obszarów kulturowych, które nie znalazły się do tej pory w kręgu zainteresowań slawistów polskich. Cena 30 zł.

 

 


Sobol, V. (red.) (2017). Studia polsko-ukraińskie 4. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW. W numerze czwartym rocznika "Studia Polsko-Ukraińskie" publikowane są prace polskich i ukraińskich uczonych. Książka zawiera artykuły z zakresu literaturoznawstwa, filozofii, historii, poświęcone nowoczesnej recepcji twórczości wybitnych pisarzy i uczonych. Część recenzyjna zapoznaje czytelnika z nowymi monograficznymi pracami  Mariusza R.Drozdowskiego, utworami Romana Iwanyczuka, Mykoły Żulińskiego. Oddzielny rozdział poświęcony pamięci Profesorów, wybitnych Uczonych, takich jak Janusz Tazbir oraz orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego Michał Łesiów. Cena: 30 zł.

 


Jakubowska-Krawczyk, K., Olechowska, P., Romaniuk, S., Zambrzycka, M. (2016). Ciało i tożsamość. Warszawa-Iwano-Frankiwsk: Katedra Ukrainistyki WLS UW. Monografia Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku jest syntezą badań ukraińskich i polskich naukowców na temat znaczenia ciała i cielesności w różnych aspektach ukraińskiej rzeczywistości. Cielesność to dziś jedna z nadrzędnych kategorii humanistycznych, a relacja ciało-tożsamość stanowi ważny i aktualny obszar badań nad ukraińską kulturą. W książce znajdują się prace polskich i ukraińskich literaturoznawców, językoznawców, folklorystów i kulturoznawców. Tematyka zebranych tekstów dotyczy zarówno funkcjonowania ciała w kulturze tradycyjnej, folklorze, sztuce ludowej jak i we współczesnej ukraińskiej kinematografii, sztuce najnowszej, literaturze popularnej. Znaczną część rozważań zajmuje refleksja nad cielesnością w czasach najnowszych, autorzy starają się odpowiedzieć na niezwykle istotne pytanie o rolę cielesności w rekonstruowaniu nowoczesnej ukraińskiej tożsamości w Ukrainie. Cena 35 zł. PDF


Borys, O., Jeż, M., Mytnik, I. (2016). Ukraiński język prawny i prawniczy, cz. 1. Warszawa: Katedra Ukrainstyki WLS UW. Podręcznik jest adresowany do osób ze znajomością języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym, które pragną budować swoje kompetencje w zakresie przekładu prawniczego. Zaproponowany korpus tekstów wprowadza w zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem rodzinnym oraz prawami człowieka. Zawarty w podręczniku zestaw ćwiczeń został ukierunkowany na przyswojenie i doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia przekazywanych treści oraz związanego z nimi zasobu leksykalnego, na poznanie podobieństw i różnic wynikających ze specyfiki systemu prawnego obowiązującego na Ukrainie i w Polsce, jak również terminologii prawniczej obu systemów językowych. Cena: 25 zł.


Romaniuk, S. (2016). Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014. Analiza lingwistyczna. Warszawa-Iwano-Frankiwsk: Katdra Ukrainistyki, UW. Monografia jest studium dyskursu politycznego na Ukrainie podczas prezydentury Wiktora Janukowycza i rządów Partii Regionów, tj. w latach 2010-2014. Praca przedstawia analizę środków językowych stosowanych w wypowiedziach polityków ukraińskich z różnych płaszczyzn - leksyki, gramatyki, składni, stylistyki; podejmuje problematykę stosowania wypowiedzi niestosownych, niegrzecznych, obraźliwych w celu wyegzekwowania własnych żądań, m.in. opisuje przykłady agresji werbalnej i stosowania inwektyw; wyjaśnia rolę języka w manipulowaniu faktami, interpretacji i strategiach perswazyjnych. Materiałem faktograficznym są wypowiedzi polityków, nieopracowane przez speechwriterów i dziennikarzy, np. stenogramy posiedzeń w Radzie Najwyższej czy wypowiedzi w wersji oryginalnej, niezmienionej, pozwalające na sformułowanie obiektywnych wniosków. Cena: 40 zł.


Mytnik, I. (red.) (2016) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 4. Warszawa: Katedra Ukrainstyki WLS UW. Prezentowana publikacja stanowi czwarty tom serii wydawniczej Katedry Ukrainistyki UW. Przedstawia prace z zakresu fonetyki i fonologii języka ukraińskiego, frazeologii, słowotwórstwa, gramatyki funkcjonalnej, semantyki leksykalnej i składniowej, stylistyki, problematyki lingwokulturologii, socjolingwistyki, historii języka ukraińskiego, onomastyki, językoznawstwa kontrastywnego. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą przede wszystkim twórczości największych pisarzy ukraińskich: Tarasa Szewczenki, Iwana Franki, Ołeksandra Ołesia i Walerija Szewczuka. Zaprezentowane badania odnoszą się do różnych metodologii badawczych, w tym fenomenologii i antropologii literatury. W proponowanym tomie znalazły się również artykuły kulturoznawcze prezentujące zagadnienia związane z historią sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej, poza tym ceramiki artystycznej i tkaniny, muzykologii i teatrologii. Przedstawione badania poświęcone są szerokiemu spektrum zjawisk społeczno-kulturowych, problematyce tożsamości narodowej oraz antropologii. Cena: 40 zł.


Sobol, V. (red.) (2016) Studia polsko-ukraińskie 3. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW. W numerze trzecim serii "Studia Polsko-Ukraińskie" publikowane są prace polskich i ukraińskich uczonych. Książka zawiera  artykuły z zakresu literaturoznawstwa, filozofii, historii, poświęcone nowoczesnej recepcji  twórczości wybitnych pisarzy i uczonych. W 2016 roku mija bowiem 160 rocznica urodzin Iwana Franki i 100 rocznica jego śmierci, 150 rocznica urodzin Mychajły Hruszewskiego, 145 rocznica urodzin Łesi Ukrainki. Część recenzyjna zapoznaje czytelnika z nowymi monograficznymi pracami  K.Pietkiewicza, M.Trofymuka, W.Brechunenki, z angielskojęzycznym  czasopismem "Kyiv Mohyla Humanities Journal" (Kijów 2015). Oddzielny rozdział prezentuje artykuły, poświęcone problemom literatury baroku i romantyzmu. Ostatni (piąty) rozdział poświęcony pamięci Profesorów, którzy związali swoje naukowe życie z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, oddali swój talent i pracę. O Pani Profesor Annie Duszak pisze jej Uczeń Grzegorz Kowalski, o niezapomnianym Koledze Rene Śliwowskim-
Profesor Alicija Wołodźko-Butkiewicz. Cena: 30 zł.


Kononenko, I., Mytnik, I., Romaniuk, S. (red.) (2015) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 2, seria W kręgu języka, literatury i kultury, tom 8. Warszawa: Katedra Ukrainistyki, WLS UW. Prezentowana publikacja jest kolejnym tomem monografii poświęconej aktualnym tendencjom w rozwoju norm gramatycznych i leksykalnych języka ukraińskiego. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich traktuje o funkcjonowaniu leksyki ukraińskiej. Szczególną uwagę poświęcono w niej zagadnieniom terminologii prawa konstytucyjnego oraz terminologii wojskowej, antonimii, procesom leksykalno-semantycznym, leksyce gwarowej oraz zagadnieniom historii rozwoju języka ukraińskiego. Druga część oscyluje wokół zagadnień związanych z onomastyką, w tym toponimią oraz antroponimią historyczną i współczesną. Trzecia część została poświęcona zagadnieniom składni, zwłaszcza zaś gruntownej analizie poszczególnych jednostek składniowych i ich wzajemnym stosunkom zależnościowym. BRAK EGZEMPLARZY


Zambrzycka M. (2015) Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka. Warszawa-Iwano-Frankiwsk. Monografia stanowi analizę kategorii sacrum i profanum w wybranych powieściach Wałerija Szewczuka, jednego z ważniejszych twórców ukraińskiej współczesnej prozy. Jego powieści i opowiadania są zanurzone w ukraińskiej tradycji i historii, a jednocześnie odwołują się do uniwersalnych  symboli kulturowych. Z ogromnego dorobku Wałerija Szewczuka polskiemu czytelnikowi dostępny jest jedynie znikomy fragment. Co więcej, w polskiej przestrzeni literaturoznawczej  powstało niewiele prac analizujących jego twórczość. Książka ta ma na celu przybliżyć polskiemu czytelnikowi twórczości tego niezwykle ważnego dla literatury ukraińskiej autora, jednocześnie wpisując ją we współczesne koncepcje literaturoznawcze. Cena: 30 zł.


Mytnik, I. (red.) (2015) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 3. Warszawa: Katedra Ukrainistyki WLS UW. Trzeci tom czasopisma przedstawia prace z zakresu stylistyki, frazeologii i fonetyki języka ukraińskiego, problematyki socjolingwistyki, psycholingwistyki i lingwokulturologii, dialektologii oraz językoznawstwa porównawczego. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą przede wszystkim literatury XIX-XXI wieku. Koncentrują się wokół komparatystyki literackiej, antropologii literatury, polsko-ukraińskich stosunków literackich i współczesnych dyskursów. Artykuły kulturoznawcze prezentują zagadnienia związane z historią filozofii, sztuką oraz teatrologią. Poświęcone są zjawiskom społeczno-kulturowym,problematyce pogranicza oraz antropologii. Cena: 40 zł.


Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, Olechowska, P., Zambrzycka, M. (red.) (2015) Suchasni doslidżennia ukrajins'koji kul'tury. Warszawa-Ivanofrankivs'k: Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Monografia Współczesne badania nad ukraińską kulturą stanowi podsumowanie prowadzonych w ostatnich latach badań różnych zagadnień związanych z ukraińską kulturą. Badania zawarte w monografii obejmują zarówno folklor, sztukę nieprofesjonalną (naiwną), zagadnienia rozwoju architektury i malarstwa, jak również relacje między kulturą a tekstami literackimi, folklorystyczne narracje czy zagadnienia sztuki współczesnej. Rozległy jest również przedział czasowy, rozciągający się od epok najdawniejszych do dziś. Artykuły ukraińskich i polskich specjalistów: kulturoznawców, folklorystów, a także historyków sztuki z najważniejszych ośrodków naukowych Polski i Ukrainy, z jednej strony ukazują wielostronność prowadzonych w ostatnich latach badań ukrainoznawczych, zaś z drugiej strony zaświadczają, że różne aspekty ukraińskiej kultury stanowią niewyczerpane źródło dla analiz i interpretacji. Cena: 40 zł.


Jakubowska-Krawczyk, K. (2015) Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku. Warszawa-Ivanofrankivs'k. Monografia jest analizą wyobrażeń narodowych reprezentowanych tak w literaturze polskiej, jak i ukraińskiej. Jednoczesne badanie obu litaeratur pozwala na zestawienie obrazu własnego z wyobrażeniem sąsiada. Podejście to ujawnia efekty dialogu pomiędzy dwiema bliskimi sobie tradycjami literackimi, a także umożliwia głębszą analizę twórczości licznych w okresie romantyzmu autorów o złożonej tożsamości narodowej, czerpiących obficie z obywdwu kultur. Cena: 40 zł.


Sobol, V. (2015) Ukrajinske baroko. Teksty i konteksty. Warszawa: WUW. W książce opisany został dyskurs ukraińskiego baroku literackiego w kontekście europejskim. Jest oceniana jako potrzebna dla dalszych badań naukowych baroku ukraińskiego i europejskiego. Nowość pracy polega na wielostronności metodologicznej w przedstawieniu najażniejszych kwestii związanych literaturą baroku ukraińskiego w kontekście historyczno-kulturowym, ideograficznym oraz ideoestetycznym. Treść podstawową uzupełniają rzetelne opisy i solidny komentarz lieteraturoznawczy. BRAK EGZEMPLARZY

 


Sobol, V. (red.) (2015) Studia polsko-ukraińskie 2. Warszawa: Zakład Graficzny UW. Artykuły naukowe prezentują problematykę o charakterze literaturoznawczym, filozoficznym oraz historycznym. Seria artykułów została wydana w 400 rocznicę Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Inspiracją dla autorów była Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która odbyła sie w dn. 12-15 pazdziernika 2015 r. w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. BRAK EGZEMPLARZY

 

 


Kizińska, A. (2015). Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe: Warszawa, C.H. Beck .Książka zawiera analizę polskich terminów prawa spadkowego i ich angielskich ekwiwalentów proponowanych w czterech opublikowanych tłumaczeniach kodeksu cywilnego.Omawiane terminy polskie są nieprzystające wobec terminów angielskich (z powodu dużych różnic pomiędzy systemami prawnymi) i dlatego często rodzą problemy tłumaczeniowe. W książce oceniono trafność zastosowanych ekwiwalentów i, w przypadku gdy zakwestionowano ich poprawność, zaproponowano nowe ekwiwalenty. Nowe ekwiwalenty i kolokacje przedstawione w niniejszej publikacji pozwolą Czytelnikom stosować bardziej trafne odpowiedniki podczas tłumaczenia terminów polskiego prawa spadkowego i zaoszczędzić czas, który spędziliby nad badaniem trafności ekwiwalentów. Ponadto książka stanowi źródło wiedzy dotyczącej m.in. instytucji polskiego i brytyjskiego prawa spadkowego, pojęcia ekwiwalencji w teorii tłumaczenia oraz technik tłumaczeniowych. Cena 149 zł.


Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, Olechowska, Paulina, Zambrzycka, Marta (2014) Metamorfozy - V suchasnij ukrainskij literaturi. Warszawa-Ivano Frankivs'k: Katedra Ukrainistyki UW. Monografia Przemiany we współczesnej ukraińskiej literaturze przedstawia charakter przemian, jakim podlegała ukraińska literatura i cały proces literacki, od początków XX w. do współczesności. W poszczególnych rozdziałach pojawiają się zagadnienia związane ze strukturą dzieła literackiego, językiem i sposobem literackiej komunikacji, niesionym przez literaturę systemem wartości, kształtowaniem gustów i smaków literackich. Ważnym zagadnieniem są też badania poświęcone problemowi tradycji literackiej, ocenie starych kanonów i tworzenia nowych. Wyniki badań naukowych prezentują autorzy zajmujący się zarówno ukraińskim impresjonizmem, powieścią awangardową początku lat 20., jak i specyfiką powieści socrealistycznej, postmodernistycznej oraz tematyką genderową. By przybliżyć zasygnalizowane wyżej zagadnienia badacze posługują się różnymi metodologicznymi narzędziami. Cechą monografii jest interdyscyplinarne podejście, zarówno jeśli chodzi o analizę poetyk poszczególnych utworów (biografizm, fenomenologia, strukturalizm), jak i czynników wpływających na przemiany całego procesu literackiego od początku XX w. do współczesności. Cena: 40 zł.


Sobol, V. (red.). (2014) Studia polsko-ukraińskie 1. Warszawa: Zakład Graficzny UW. Tematyka obejmuje historię polsko-ukraińskich stosunków literackich. Pierwszy numer czasopisma jest poświęcony 200. rocznicy urodzin Taras Szewczenki. Jest to zbiór prac naukowych polskich i ukraińskich badaczy, członków Eksperymentalnego Laboratorium Literaturoznawczego przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. BRAK EGZEMPLARZY

 

 


Mytnik, I. (red.) (2014) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 2. Warszawa: Katedra Ukrainistyki WLS UW. Prezentowana publikacja stanowi drugi tom serii wydawniczej Katedry Ukrainistyki UW. Przedstawia prace z zakresu leksykologii, leksykografii, stylistyki, morfologii, składni języka ukraińskiego, problematyki socjolingwistyki, psycholingwistyki, językoznawstwa korpusowego, antroponimii historycznej, dialektologii, metodyki nauczania języka ukraińskiego oraz lingwistyki kontrastywnej. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą literatury XVIII-XIX wieku oraz najnowszej, przedstawiają szerokie spektrum strategii interpretacyjnych współczesnej prozy ukraińskiej. Niniejszy tom zawiera również artykuły dotyczące polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego, ukraińskiej kultury, sztuki i filozofii. Cena: 40 zł.


Sobol, V. (2014) Література національного відродження та раннього бароко (друга половина ХУІ- перша половина  ХУІІI соліть),  двох розділів  про перекладну літературу епохи бароко («Література зрілого бароко (друга половина  ХУІ- перша полови на  ХУІІI ст» та  «Перекладна література ХУІІІ ст»)  в: Історія української літератури в 12 томах, том 2,  Киів видавництво «Наукова думка». Autorka rozdziałów przedstawia zakres dziejów literatury przekładowej epoki baroku XVI-XVIII. Zwraca szczególną uwagę na aspekty rozwoju literatury dojrzałałego baroku w kontraście do literatury póznego baroku. BRAK EGZEMPLARZY

 


Delura, S., Jeż, M., Kononenko, I. et al. (2014) Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, cz.2. Warszawa: SOWA. Jest to druga część podręcznika przeznaczonego do nauki języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym. Zaprezentowany w podręczniku materiał leksykalno-gramatyczny umożliwia nabycie, a następnie doskonalenie kompetencji językowych pozwalających na dość swobodne funkcjonowanie w różnorodnych sytuacjach przydarzających się w życiu codziennym. Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień językowych dotyczących leksyki, fonetyki, morfologii oraz słowotwórstwa, a także składni oraz stylistyki języka ukraińskiego. W obiektyw badawczy autorów książki weszłu również zagadnienia z zakresu ortografii. Publikacja została sprawdzona i przetestowana w warunkach dydaktyki akademickiej. Podręcznik jest publikacją dwujęzyczną. Języki publikacji to ukraiński i polski. Cena: 25 zł.


Kononenko, I., Mytnik, I., Romaniuk, S. (red.) (2014) Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч. 1. Warszawa: W kręgu języka, literatury i kultury (t. 3). Publikacja Теndenciji rozwytku ukrajinśkoji łeksyky ta hramatyky, cz.1, to jedna z książek opublikowanych w ramach serii monograficznej W kręgu języka, literatury i kultury. Monografia jest poświęcona aktualnym tendencjom w kształtowaniu się norm gramatycznych i leksykalnych współczesnego języka ukraińskiego. Autorzy poświęcili bardzo wiele uwagi zagadnieniom związanym z semantyką, terminologią, dialektologią, onomastyką, leksykografią, morfologią oraz składnią. Publikacja napisana jest w językach ukraińskim i polskim. Cena: 30 zł.


Delura, S., Drobiszewska, U., Kononenko, I. et al. (2013) Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, cz.1. Warszawa: SOWA. Jest to pierwszy z serii podręczników do nauki języka ukraińskiego. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów oraz uczniów na poziomie średniozaawansowanym. Zaprezentowany w publikacji materiał leksykalnogramatyczny umożliwia nabycie, a następnie doskonalenie kompetencji językowych pozwalających na swobodne funkcjonowanie w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje szerokie spektrum zagadnień językowych dotyczących leksyki, fonetyki, morfologii, słowotwórstwa, składni oraz stylistyki języka ukraińskiego. Autorzy zaproponowali również ćwiczenia z zakresu ortografii. Podręcznik został przetestowany w realnych sytuacjach dydaktycznych. Stanowi aktualnie ważne narzędzie w dydaktyce akademickiej. Językami publikacji są ukraiński i polski. Cena: 25 zł.


Lidia Stefanowska, Mission Impossible. MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948. Warszawa 2013, 344 stron. ISBN 978-83-936550-0-7

W monografii opisany jest pewien fragment ukraińskiej refleksji intelektualnej i zmagań uchodźców z tożsamością, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec. Lata 1945-1948 to trudny i niejednoznaczny okres, w którym emigranci podejmowali dyskusje podsumowujące dotychczasowy dorobek intelektualny i polityczny Ukraińców. Problemy narodowe i kulturowe ukazane są z perspektywy polemik prowadzonych na łamach pism wydawanych pod egidą Związku Pisarzy Ukraińskich na Emigracji „MUR” [Mystećkyj Ukraińskij Ruch]. Debaty te pozwalają prześledzić ważny etap dorobku umysłowego ukraińskiej emigracji w XX wieku. Rzucają również światło na historię ukraińskiej idei narodowej oraz pozwalają przyjrzeć się procesowi redefinicji kanonu kultury ukraińskiej.

 


Jakubowska-Krawczyk, K. (red.) (2013) Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej. Warszawa - Ivano-Frankivs'k: Katedra Ukrainistyki UWMonografia zbiorowa, która niedawno ukazała się drukiem pod tytułem Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, poświęcona jest analizie przemian obrazu kobiety na przestrzeni XX i XXI wieku. Autorzy poszczególnych rozdziałów niniejszej monografii pochodzą z różnych ośrodków badawczych. Na kartach książki kulturoznawcy omawiają tematykę ograniczoną tytułem, począwszy od obrazów kulturowych tworzonych na bazie pierwszych dzieł ukraińskiego feminizmu, poprzez koncepcje oparte na budowaniu tożsamości oraz kulturowym konstruowaniu płci, na współczesnych narracjach skończywszy. Cena: 30 zł.


Nagórka, P. (2013) Tezaurus enologii (polsko-angielski). Warszawa: Linguistic Modelling. Tezaurus enologii to słownik logicznie uporządkowanej terminologii winiarskiej. Jest to jedyny do tej pory tak zaawansowany słownik terminologiczny na świecie, poświęcony dziedzinie tworzenia wina i przygotowany dla celów dydaktycznych. W słowniku zaprezentowane są trzy wielkie pola terminologiczne, wytypowane według metod produkcji wina: pole win spokojnych, pole win wzmacnianych i pole win musujących. Terminy w zależności od przynależności do konkretnego pola uzyskały różne kwalifikacje kolorystyczne, co stanowi o wartości edukacyjnej słownika. Słownik uzyskał bardzo wysokie opinie recenzentów i jest polecany jako skuteczne narzędzie do samokształcenia dla tłumaczy, sommelierów, studentów winiarstwa, koneserów, znawców wina, i pozostałych zainteresowanych tą dziedziną wiedzy profesjonalnej. Słownik może być punktem wyjścia dla tworzenia podręczników. KONTAKT Z AUTOREM


Mytnik, I. (red.) (2013) Studia Ucrainica Varsoviensia, tom 1. Warszawa: Katedra Ukrainistyki WLS UW. Tom pierwszy prezentuje prace poświęcone zagadnieniom leksykologii, leksykografii, stylistyki, słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka ukraińskiego, problematyce socjolingwistyki, onomastyki, translatoryki i lingwistyki antropologicznej. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą literatury od czasów najdawniejszych po współczesność, komparatystyki literackiej, antropologii literatury, polsko-ukraińskich stosunków literackich i współczesnych dyskursów. Badania kulturoznawcze poświecone są szerokiemu spektrum zjawisk społeczno-kulturowych, problematyce pogranicza i literatury, antropologii oraz historii sztuki. Cena: 40 zł.


Romaniuk, Svitlana (2012) Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim, Warszawa: SOWA. Niniejsza praca jest poświęcona badaniom z zakresu teoretycznej gramatyki języka ukraińskiego w aspekcie funkcyjnym (funkcjonalnym). Książka ta stanowi obszerną charakterystykę kategorii czasu w jej najbardziej szerokim ujęciu. Publikacja została napisana w języku ukraińskim. Cena: 30 zł.

 

 


Kononenko, I. (2012, 2017), Ukrajins’ka i pols’ka mowy: kontrastywne doslidżennia / Język ukraiński i polski: studium kontrastywne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja stanowi pierwszą rozprawę monograficzną na temat współczesnego języka ukraińskiego i polskiego w aspekcie kontrastywnym. Zaproponowane badanie ma na celu opis wspólnych i odrębnych właściwości obu języków. Rozpatrywane są wszystkie poziomy językowe: fonetyczny, leksykalny, frazeologiczny, słowotwórczy, morfologiczny, składniowy.  Jako materiał językowy wykorzystano przykłady z literatury pięknej (ok. 300 pisarzy), folkloru (w tym przysłowia i dowcipy), prasy i in. Szeroko omówiono związek między językiem, kulturą i mentalnością obu narodów. Książka została napisana w języku ukraińskim (spis treści i streszczenie - również w języku polskim). BRAK EGZEMPLARZY


Kononenko, I. Mytnik, I., Wasiak, E. (2010, 2015, 2016, 2017) Słownik tematyczny polsko-ukraiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Słownik został oparty na normach współczesnego języka polskiego i ukraińskiego. Słownik prezentuje najczęściej używane słownictwo, nie tylko potoczne, ale także specjalistyczne. Zawiera 45 000 haseł, znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, jak również fraz oraz idiomów, pogrupowanych w 30 blokach tematycznych. Znajdziemy w nim też konstrukcje składniowe ułatwiające praktyczne użycie leksyki oraz prowadzenie konwersacji. Przejrzysty układ tematyczny ułatwi szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Autorzy zadbali, aby punkt ciężkości słownika leżał właśnie w jego funkcji praktycznej. Mocna podbudowa teoretyczna, biorąca pod uwagę aspekt dydaktyczny, pozwoliła autorom na dostosowanie struktury i treści słownika do potrzeb użytkowników. BRAK EGZEMPLARZY


Mytnik, I. (2010) Antroponimia Wołynia w XVI-XVIII wieku. Warszawa: Katedra Ukrainistyki, UW. Proponowana publikacja to pierwsza praca poświęcona antroponimii mieszkańców ziemi wołyńskiej XVI-XVIII w. Tematem monografii jest imiennictwo ukraińskie i polskie dawnego województwa wołyńskiego, z uwzględnieniem rozwarstwienia stanowego społeczeństwa. Opis antroponimów, odnoszących się do trzech podstawowych grup społecznych: szlachty, mieszczan i chłopów, przeprowadzony został w aspekcie synchronicznym, opisującym systemy antroponimiczne w poszczególnych przedziałach czasowych, tj. w wieku XVI, XVII i XVIII. Aspekt diachroniczny ukazał z kolei ewolucję nazw osobowych oraz ujawnił tendencje rozwojowe antroponimii badanego obszaru geograficznego. Rzetelnie skompletowany materiał został odniesiony do nazewnictwa innych ziem ukraińskich oraz polskiej antroponimii kresowej i ziem macierzystych. Cena: 40 zł. PDF


Kononenko, W., Kononenko, I. (2010). Kontrastywna gramatyka ukrajins’koji ta pols’koji mow. Kyjiw: Słowo, wyd.2. Książka jest pierwszym podręcznikiem do nauczania gramatyki języka ukraińskiego i polskiego metodą kontrastywną, która pozwala na ukazanie podobieństw i różnic zachodzących między tymi językami. W treści podręcznika są uwzględnione wszystkie płaszczyzny systemu językowego. Podręcznik łączy informacje o językach i kulturze obu narodów z kształtowaniem praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim. BRAK EGZEMPLARZY

 

 


Kononenko, I. (2009), Prykmetnyk u słowjans’kych mowach. Kyjiw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kijowskiego. W monografii przedstawiony został zespół zagadnień koncentrujący się na właściwościach leksykalnych i funkcjach składniowych ukraińskich, rosyjskich i polskich przymiotników na tle innych języków słowiańskich. Po raz pierwszy w teorii językoznawczej dokonana została analiza typologiczna przymiotników słowiańskich jako zjawiska złożonego, wieloaspektowego, o znacznym potencjale pojęciowym. BRAK EGZEMPLARZY

 

 


Kononenko, I., Śpiwak, O. (2008). Ukrajins’ko-pols’kyj słownyk miżmownych omonimiw i paronimiw, red. I.Kononenko. Kyjiw: Wyszcza szkoła.  Słownik stanowi pierwszą pracę leksykograficzną, w której zaprezentowane zostały leksykalne i gramatyczne charakterystyki słow i frazeologizmów, mających w obydwu językach jednakowe lub podobne brzmienie, lecz różne znaczenie. BRAK EGZEMPLARZY

 

 

 


Sobol, V. (2008) Історія української літератури Х-ХУІІІ століть, Варшава: WSiP. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego. Podręcznik stanowi podstawę kształcenia tematycznego na poziomie 1. klasy szkoły średniej. Podręcznik jest wynikiem wnikliwych badań z zakresu historii kultury i literatury ukraińskiej. BRAK EGZEMPLARZY

 

 

 


Sobol, V. (2007) Історія української літератури ХХ-початку ХХІ століття, Варшавa: WSiP. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego. Podręcznik stanowi podstawę kształcenia tematycznego na poziomie 3. klasy szkoły średniej. Podręcznik stanowi wynik wnikliwych badań z zakresu historii literatury i kultury ukraińskiej. BRAK EGZEMPLARZY